Sara Yukiko Mon ~ 11:11 ~ November 11, 2022 - December 19th, 2022.

 

 

Sara Yukiko Mon. House Slippers . ink on canvas. 10 x 8 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. A Goal Without a Plan is Just a Wish. ink on canvas in plastic sleeve. 8 x 10 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Kitchen Sink. ink on canvas. 20 x 16 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Dining Table. ink on canvas. 20 x 16 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Dog Ears. ink on canvas. 36 x 48 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Luck / Fcuk. ink on canvas. 24 x 40 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Sales Pitch. ink on canvas and plastic sleeve. 8 x 10 inches (x2). 2022.

Sara Yukiko Mon. Souvenirs. ink on canvas. 16 x 10 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Flirt. ink on canvas. 24 x 40 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Curtained window. ink on canvas. 16 x 20 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Box Set. ink on canvas. 16 x 20 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Lucky Charm. ink on canvas. 8 x 20 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Samples. ink on canvas in plastic sleeve. 8 x 10 inches (x2). 2022.

Sara Yukiko Mon. Musical Interlude. ink on canvas. 10 x 16 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. cat a comb / comb a cat. ink on canvas. 8 x 10 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. Secret Hideout. ink on canvas. 8 x 10 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. Magic Clip. ink on canvas. 12 x 16 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. Dog Ear. ink on canvas. 12 x 16 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. IT'S NEVER TOO LATE. ink on canvas. 16 x 10 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. Button. ink on canvas. 10 x 16 inches . 2022.

Sara Yukiko Mon. Gallery Sitter. ink on canvas. 8 x 10 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Gallery Manager. ink on canvas. 8 x 10 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Gift Box. ink on canvas. 10 x 8 x 1.5 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. For a Special Occasion. ink on canvas. 16 x 20 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Dream Dream Desire Despair. ink on canvas. 20 x 16 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Never Too Late to be Who You Might Have Been. ink on canvas in plastic sleeve. 8 x 10 inches. 2022.

Sara Yukiko Mon. Who You Might Have Been. ink on canvas in plastic sleeve. 12 x 20 inches (x2). 2022.

Sara Yukiko Mon. 11/11. ink on canvas in plastic sleeve. 10 x 8 inches (x2). 2022.